1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام (صفحة 7)

הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام

נייר עמדה- התכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית

נייר עמדה זה הוגש ע"י התאחדות הסטודנטים בישראל, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, ומרכז חיראק לקידום השכלה הגבוהה בחברה הערבית. שלושת הגופים פועלים, ביחד וכל אחד לחוד, כדי להביא לשיפור כמותי ואיכותי במצב החינוך וההשכלה הגבוהה בקרב תלמידים וסטודנטים ערבים. הוגש ב-2011. הכותבים מציינים כי "נייר עמדה זה אינו מתיימר להקיף או לחקור לעומק את כלל הקשיים בהשתלבותם של סטודנטים ...

קרא עוד

פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה הרחבת נגישות האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל

הדוח שלהלן מציג את עיקר העבודה של הצוות המקצועי שמונה ע"י יו"ר ות"ת בעניין הגדלת הנגישות של האוכלוסייה הערבית למערכת ההשכלה הגבוהה, ואת התכנית אשר בסופו של דבראומצה ע"י ות"ת. התכנית, המיועדת למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת, גובשה לאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא בראשות פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת. הדו"ח כולל ארבעה פרקים: הפרק הראשון מרכז נתוני רקע על ...

קרא עוד

מחקר תזה: תפיסות של השפעה בקרב מרצים על האקלים בקמפוס/ יעל מעין

קמפוסים הינם מערכות חברתיות מורכבות המוגדרות על ידי היחסים בין בני אדם, פרוצדורות ביורוקרטיות, הסדרים מבניים, מטרות וערכי הארגון, מסורות, ונסיבות היסטוריות וחברתיות רחבות יותר. על כן, כל ניסיון לעצב מחדש את הקמפוסים, תוך מטרה לשפר את האקלים בהקשר התרבותי והגזעי, חייב להיות מקיף וארוך טווח. תפקידם הכפול, על פי רוב, של המרצים כחוקרים, שם אותם בעמדה מעניינת כשבאים לבחון ...

קרא עוד

מחקר תזה- השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית/ אילה הנדין

בשנת הלימודים תשס"ח, 11.8% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל היו ערבים, בעוד ששיעורם באוכלוסיה הכללית עמד על כ- 20% . שיעור הלומדים והמסיימים הערבים הולך ופוחת ככל שמתקדמים בתארים האקדמיים. תת- ייצוג של קבוצת מיעוט אינה תופעה ייחודית למערכת ההשכלה הגבוהה. זוהי תופעה המאפיינת מערכות ציבוריות רבות בישראל ובעולם. נהוג לדון בחשיבות הייצוג היחסי השווה כחלק מעקרון השוויון, אולם באקדמיה ...

קרא עוד

מאמר: ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה/ דוח של עמותת סיכוי. נוהאד עלי

המחקר הכמותי שלפניכם עוסק בייצוג האזרחים הערבים בשמונה האוניברסיטאות בישראל (הטכניון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה ומכון ויצמן) בחמישה תחומים עיקריים: שיעורם של הסטודנטים הערבים מתואר ראשון עד תואר שלישי; ייצוג בסגל האקדמי, מתקן של מרצה ומעלה; ייצוג בסגל האדמיניסטרטיבי שאינו ארעי (ואינו נכלל בקטגוריה "עובדי קבלן"); ייצוג ערבים כחברים ...

קרא עוד