1992
ראשי » כלים ותכניות ממוקדי מיומנויות למידה » מלגות المِنَح » קרן מלגות לתואר ראשון – “אירתקא” לשנת הלימוד הקרובה.

קרן מלגות לתואר ראשון – “אירתקא” לשנת הלימוד הקרובה.

%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%aa%d7%a7%d7%90

נפתחה ההרשמה למלגת אירתקא לשנת הלימודים תשע"ז, המיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית המתחילים את לימודיהם האקדמיים השנה. גם השנה יחולקו 650 מלגות חדשות, הסטודנטים יבחרו על פי מצבם הסוציו-אקונומי מחד ומאידך על פי תחום הלימודים (מצ"ב דירוג התחומים). להלן קישור לעמוד הנחיתה של המלגה:

http://lamsamedia.com/campaigns/irteka בנוסף להלן קישור לאתר המלגה עצמו: https://irteka.co.il/main.asp?IDsector=186

 

הרישום למלגה יהיה פתוח עד ל15.11.2016, הסטודנטים יוכלו להשלים את כל המסמכים הנדרשים עד ל7.12.2016 ( בתנאי שנרשמו למלגה עד ל15.11). אנא הפיצו את המלגה לסטודנטים וסייעו להם ככל הניתן במילוי הטפסים והשלמת המסמכים. יש לציין כי השנה תורגם אתר המלגה לערבית על מנת להקל על הסטודנטים.

 

 

قوانين التسجيل

قوانينلبرنامجمنح "إرتقاء"

كجزء منتسجيلكلبرنامجالمنحلطلابالوسطالعربي (أي: "البرنامج") نطلبتأكيدموافقتكعلىالبنودالتالية:

أناأصرحوأتعهدبأنه:
1. معلوملدياناستلامالمنحةمشروطةباستيفاءالمعاييرالمحددةمنقبلمجلسالتعليمالعاليواللجنةالتوجيهيةلصندوقمنح "إرتقاء".

2. معلوملديانالمنحةتعطىبناءاًعلىصحةالتفاصيلالتيأسجلهافياستمارةالتسجيل، فيحالاتضحغيرذلك، ستحتفظاللجنةالتوجيهيةلمنحة "ارتقاء" بالحقفيسلبمنحتي، ايقافها,وحتىطلباستعادةمامنحلي، وفقاًللظروف. على أي حال,وقفتعليميبأيمكانتؤديلوقففوريللمنحة.

3. أصرّحبأننيلمأحصلفي السابق علىمنحة "إرتقاء"، كاملةأوجزئية.

4. معلوملدياناستحقاقمنحة "إرتقاء" يُقرراستناداًعلىتصريحيوفحوصإضافيةمنقبلالجسمالمشغلواستيفائيللشروطالتالية:

الشروطلاستلامالمنحةفيالسنةالأولى:

• طالب/ةمنالوسطالعربي،الدرزيأوالشركسيفيإسرائيل.
• طالب/ةلللقبالأولفيالسنةالأولى, بمكانةطالبمسجل.
• علىالأقل 12 ساعةتعليمية اسبوعيه / 3 مساقاتأكاديميةفيالفصللطلابالجامعةالمفتوحة.
• مؤسسةالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهاوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• مسارالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• إجماليالمنحالتياستلمتها/سأستلمهاهذهالسنة (لايشملمنحة "إرتقاء") لاتزيدعن20,000 شاقل (عشرونالفشاقلجديد).
• تطوع 40 ساعةفيالمجتمع–في إطار نشاط يتم تحديده من قبل اللجنةالتوجيهية و/أو اي جهة موكله من قبلها, يشمل "بيراح"..

الشروطلاستلامالمنحةفيالسنةالثانية:

• استيفاءجميعالشروطالتيحددتلاستلامالمنحةفيالسنةالثانية
• طالب/ةلللقبالأولفيالسنةالثانيه, بمكانة طالب مسجلعلىالأقل 12 ساعةتعليمية اسبوعيه / 3 مساقاتأكاديميةفيالفصللطلابالجامعةالمفتوحة.
• مؤسسةالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهاوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• مسارالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• إجماليالمنحالتياستلمتها/سأستلمهاهذهالسنة (لايشملمنحة "إرتقاء") لا تزيدعن 20,000 شاقل (عشرونالفشاقلجديد).
• تطوع 80 ساعةفيالمجتمع–في إطار نشاط يتم تحديده من قبل اللجنةالتوجيهية و/أو اي جهة موكله من قبلها, يشمل "بيراح".

الشروطلاستلامالمنحةفيالسنةالثالثة:

• استيفاءجميعالشروطالتيحددتلاستلامالمنحةفيالسنةالثانية
• طالب/ةلللقبالأولفيالسنةالثالثه, بمكانة طالب مسجلعلىالأقل 12 ساعةتعليمية اسبوعيه / 3 مساقاتأكاديميةفيالفصللطلابالجامعةالمفتوحة.
• اكتساب60 نقطةاستحقاقأكاديميةفيالسنتينالأوليتينمنالدراسة
• مؤسسةالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهاوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• مسارالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• إجماليالمنحالتياستلمتها/سأستلمهاهذهالسنة (لايشملمنحة "إرتقاء") لاتزيد عن 20,000 شاقل (عشرونالفشاقلجديد).
• تطوع80ساعةفيالمجتمع–في إطار نشاط يتم تحديده من قبلاللجنةالتوجيهية و/أو اي جهة موكله من قبلها, يشمل "بيراح"..

*الطلابالجامعيينالذينيدرسونللقبجامعيمدته 3 سنواتسيحصلونعلى 5,000 شاقلجديدبالسنةالثالثة.
الشروطلاستلامالمنحةفيالسنةالرابعة:

• استيفاءجميعالشروطالتيحددتلاستلامالمنحةفيالسنةالثالثة.
• الدراسةللقبمدته 4 سنواتبحسبتعريفاتالمؤسسةالتعليميةومجلسالتعليمالعالي.
• علىالأقل 12 ساعةتعليمية اسبوعيه / 3 مساقاتأكاديميةفيالفصللطلابالجامعةالمفتوحة.
• مؤسسةالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهاوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• مسارالتعليمالتيقدمتتصريحيبخصوصهوقمتبتقديممصادقةتعليمبشكلملائم.
• إجماليالمنحالتياستلمتها/سأستلمهاهذهالسنة (لايشملمنحة "إرتقاء") لايزيد عن 20,000 شاقل (عشرونالفشاقلجديد).
• تطوع80ساعةفيالمجتمع–في إطار نشاط يتم تحديده من قبل اللجنةالتوجيهية و/أو اي جهة موكله من قبلها, يشمل "بيراح".

* الطلابالجامعيينالذينيدرسونللقبجامعيمدته 4 سنواتسيحصلونعلى 5,000 شاقلجديدفقطبالسنةالثالثة, وايضا5,000 شاقلجديدبالسنةالرابعةللتعليم.
.
فيجميعالأحوال, لنيتممنحمنحةلسنةدراسيةالتيتتجاوزالسنواتاللازمةلللقبولاتزيدعن 4 سنوات.
اناأتعهدبالإعلامعنايتغييريطرأعلىالتفاصيلالتيأزودهاوالتيتستعمللغرضفحصاستحقاقيلمنحة "إرتقاء" بمافيهإيقافالتعليمأوكلتغييرآخرفيالشروطالمذكورة. وذلكابشكلفوريوخلال فتره لا تتجاوز 7 أياممنيومالتغيير، الىعنوانالبريدiirteka@gmail.com
5. فيحالاستحقاقيللمنحةوطرأتتغييراتكماهومفصّلفيبند4,اناألتزمبترجيعكافةالمبالغكمايطلبمني. معلوملدي، اننيانلمأقمبترجيعالمبالغ، لديكمالتخويلباستعمالكلالوسائلالقانونيةالمتاحةلكمضدي. إرجاعالمبالغفيهذهالحالةيتمحسبقراربرنامجالمنح "إرتقاء".

6. معلوملديانهفيحالقمتبتغييرمؤسسة/مجالالتعليمالذيصرّحتبهوكانهذاالتغييرسببالعدماستيفائيلشروطالمنحة – منحتيستحوّلالىوضع "تجميد". "تجميد" المنحةيكون ساري المفعول لمدةسنةواحدةفقطوبعدهذهالسنةيتوجب علي التوجهمجدداًللجسمالمشغّللفحصإستمراريةإستحقاقيلمنحة "إرتقاء". خلالزمن "التجميد" يتوجبعليالتبليغفيحالطرأتتغييراتعلىتفاصيليالشخصية.

7. فيحالوجدتمستحقاً/ة,اناألتزمبالتبليغعنايتغييريطرأفيالتفاصيلالشخصيةبمافيهاتفاصيلحسابالبنكالخاصبيبشكلفوريولايتأخرعن 7 أياممنيومالتغيير.

8. معلوملدياناللجنةالتوجيهيةللبرنامجمخوّلةبتعديلشروطالإستحقاقلمنحللسنينالقادمة (منالسنةالدراسية2017/2018لاحقاً) وحجمالمنحالسنوي، بمافيهتعيينشروطإضافيةللطلابالمستحقينللاستمرارفيتلقيالمنحةعلىسبيلالمثالالقيامبفعاليةمنأجلالمجتمع، تحصيلدراسيوإلخ.

9. أناأتنازلعنحصانةالمعلوماتالتيقمتبتزويدهافياستمارةالتسجيلوأسمحبتقديمأيمعلوماتعنيمنالمؤسسةالتعليميةحيثأدرسلمكتبمحاسبةأسامةحربجيو/أولبيراح، والكلخاضعللقانون.

10. معلوملديانهفيحالةكنتناشطاًفيبرنامجبيراحلسنةالنشاطالحالية (2016) ووجدتمستحق/ةلتلقيمنحةمنبرنامجالمنحللطلابالعرب، اناألتزمبعدمالتوقفعننشاطيفيبيراحخلال سنةالتعليمالحالية (2016).

11. أوافقوأؤكدبهذابوضوحعلىأنكلالمعلوماتالتيقمت/سأقومبتزويدهاتحتإطارطلبيللمنحة-

• سيتمحفظهابمخزن/مخازنالمعلوماتالخاصةبمجلسالتعليمالعاليو/أوممثليهو/أوالجسمالمموّللمبلغالمنحةبمافيهمفعالهبايس

• تمإرسالهبإرادتيالحرةوبموافقتي،بدونتشغيلأيإلزامقانونيلفعلذلك;

مجلسالتعليمالعاليولجنةالتخطيطوالموازناتو/أوممثليهمو/أوالجسمالمموّللمبلغالمنحةبمافيهمفعالهبايسلديهمالصلاحيةلاستخدامالمعلوماتالتيوفّرتهاو/أولارسالهلجسم/أجسامآخر/أخرى، هذالغرضغاياتمختلفةمتعلقةبالمنحةوالبحث.

13. فيحالالتوجّهالينيابةعنهيئةالمشغلأونيابةعنمجلسالتعليمالعاليلتوفيرالمزيدمنالتفاصيلحولدراستيالأكاديميةوتأثيرالمنحةالدراسيةعليها، بمافيذلكلإجراءبحث، ألتزمبتقديمأيةمعلوماتمطلوبة.

14. أناعلىعلمأنهإذاكنتمستحقا/تالتلقيمنحة "تفوّقسنةتحضيرية" منلجنةالتخطيطوالموازناتفيمايتعلقبدراستيالتحضيريةفيالسنةالدراسية 2015- ومؤهلأيضاللحصولعلىمنحة "إرتقاء"، ستكوناللجنةالتوجيهيةمخوّلةولكنهاغيرملزمة، بالمصادقةليعلىمنحةمخفضةلدراستيفيسنة2016.
ماذكرفيهذاالبندلاينتقصمنحقالطالبالمستحقللحصولعلىهذه المنحةالدراسيةمنبرنامجالمنحالدراسيةفيالحصولعلىكاملالمنحةالدراسيةفيسنواتدراستهاللاحقة، وكل ذلكبما يخضعلشروطبرنامجالمنحالدراسية.
عن طريقموافقتيفيهذاالموقع، أصرّحوأتعهدبأنكلالمعلوماتاليسأقومبتعبئتهافيموقعالتسجيلصحيحة,والمستنداتالتيأرفقتلإثباتهاهيبمثابةموافقةلمصداقيةالتفاصيلالتيقمتبتعبئتها. بالإضافةالىذلك، منخلالمنحموافقتيفيالموقع، اتعهد بقبولكلإرشادو/أوتعليماتبخصوصتلقيالمنحةببرنامجمجلسالتعليمالعاليو/أوهيئةالمشغل.

 שימו לב, מצורף דירוג תחומי הלימוד המגדירים את תיעדוף חלוקת המלגות.

דירוג תחומי הלימוד

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*